Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.

Nastavení země / jazyka

V nastavení si můžeš změnit jazykovou mutaci a také zemi, na jejímž základě se ti budou zobrazovat ceny produktů v příslušné měně. Nastavení si můžeš kdykoliv znovu změnit a přestavit. V případě změny jazykové mutace budeš přesměrován na doménu dané země.


10 nejvíce znečištěných míst na světě

Green Cross Švýcarsko ve spolupráci s Blacksmith Institutem vydali svou výroční zprávu o nejhorších světových problémech znečištění, zaměřenou na rok 2013 a na 10 nejvíce znečištěných míst naší planety. Těchto 10 míst je rozložených v osmi zemích.

Z poslední zprávy - 10 nejznečištěnějších měst na světě roku 2013 vyplývá, že účinky na zdraví způsobené toxiny v životním prostředí lze přirovnat k některému z nejnebezpečnějších nemocí na světě a dokonce v některých případech jsou následky ještě závažnější, ohrožující miliony životů. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace, 20 % úmrtí v rozvojových zemích jsou přímo způsobeny vlivy na životní prostředí. Rovněž je odhadováno, že téměř jedna pětina nádorových onemocnění na celém světě jsou spojeny s environmentálními toxiny. Toto nápadně vysoké procento přiřaditelných úmrtí na rakovinu je ještě vyšší v rozvojových zemích. Problémy týkající se znečištění životního prostředí ohrožují zdraví více než 200 milionů lidí po celém světě.

Podle Dr. Stephana Robinsona z Green Cross Švýcarsko, úspěšné snahy sanace v místech, které zařadili do seznamu Top 10 v roce 2007 ukazují, že boj proti znečišťování životního prostředí v rozvojových zemích může vést k výraznému zlepšení zdraví a dokonce i zachránit životy lidí, zejména dětí.
"Výsledky potvrzují, že odstranění toxických látek je obtížné, ale ne nemožné. Musíme mobilizovat potřebné prostředky a posílit náš závazek s cílem jednat tak rychle, jak je to jen možné." říká Robinson.

Nathalie Gysi, výkonná ředitelka Green Cross Švýcarsko dodává: "Jasné výsledky, zmíněné výše, by měly podnítit vlády financovat obdobné projekty a opatření."

Letošní zpráva 10 nejvíce znečištěných míst naší planety představuje nový Top 10 seznam, z něhož byly vyloučeny místa uvedená ve zprávě z roku 2006 a 2007 díky robustním sanačním opatřením, přičemž byly přidány nová místa z neustále se rozšiřující databáze aplikace pro identifikaci toxických míst ( TSIP - Toxic Sites Identification Program ).
Místa jsou uvedeny v abecedním pořadí podle zemí. 10 nejvíce znečištěných míst roku 2013 jsou:

Matanza - Riachuelo, Argentina

10 nejvíce znečištěných míst na světě

Druh znečištění: VOC těkavé organické sloučeniny, zejména toluen
Zdroj znečištění: Chemické továrny

Povodí řeky Matanza - Riachuelo je více než 60 kilometrů dlouhé a nacházejí se tam malé a střední podniky, včetně chemických výrobců. Odhaduje se, že 15.000 továren aktivně uvolňuje odpadní vodu do řeky, která protíná 14 obcí v Buenos Aires. Výrobci chemikálií jsou zodpovědní za více než třetinu znečištění.
Znečišťující látky se v řece Matanza velmi liší. Studie zveřejněná v roce 2008 zjistila, že půda na břehu řeky obsahuje zinek, olovo, měď, nikl a chrom. Všechny látky překročili minimální doporučenou koncentraci. Chrom, například, měl střední hodnotu v půdě 1141 ppm, což je výrazně vyšší, než doporučená úroveň 220 ppm.
Předpokládá se, že 60 % ze zhruba 20.000 lidí, kteří bydlí v blízkosti řeky žije na území považovaném za nevhodné pro lidské osídlení. Environmentální faktory, jako jsou průjmová onemocnění, onemocnění dýchacích cest a rakoviny jsou významné veřejné zdravotní problémy spojené s průmyslem v povodí řeky.
Několik důležitých programů bylo spuštěno na vyřešení situace. Nejvýznamnější, miliardový fond, byl zřízen Světovou bankou, který má za úkol financovat výstavbu kanalizace a průmyslově snížit vypouštění emisí do ovzduší.

Vzhledem k rozsahu investic a zúčastněných stran se očekává značný pokrok.

Hazaribagh, Bangladéš

10 nejvíce znečištěných míst na světě

Druh znečištění: Chrom
Zdroj znečištění: Továrny na zpracování surových zvířecích kůží

V Bangladéši je registrováno 270 koželužen (továren na zpracování surových zvířecích kůží) a kolem 90 - 95 % se nachází v Hazaribagh na 25 hektarech půdy. Většina z nich používá staré, zastaralé a neefektivní metody zpracování. Koželužny zaměstnávají 8.000 až 12.000 lidí. Každý den, koželužny společně vypustí 22.000 kubických litrů toxického odpadu, včetně rakovinotvorného chromu, do Buriganga , hlavní řeky a klíčovým zdrojem vody města Dhaka. Domovy pracovníků v Hazaribagh jsou postaveny hned vedle kontaminovaného toku řeky, rybníků a kanálů. Neformální recyklační procesy, kde se spalují zbytky kůže, produkují celou řadu spotřebního zboží ale také silně znečišťují ovzduší.
Kromě skutečnosti, že chrom je dobře známý karcinogen, pracovníci a místní obyvatelé se potýkají také s celou řadou méně závažnými, ale o to častějšími zdravotními problémy každý den. Kožní a respirační nemoci vznikají z opakovaného kontaktu s nebezpečnými chemickými látkami při měření a míchání, což je součástí zpracovatelského procesu. Popáleniny kyselinou, vyrážky, bolesti, závratě a nevolnost jsou také časté zdravotní problémy, kterým čelí místní obyvatelé. Sčítání lidu v roce 2011 uvádí celkový počet obyvatel v Hazaribagh jen něco málo přes 185.000, ale spolehlivé údaje ve vztahu k obyvatelům, kteří mají bydliště v nelegálních pracovních osadách neexistují.

Agbogbloshie skládka, Ghana

10 nejvíce znečištěných míst na světě

Druh znečištění: Olovo, kadmium, rtuť
Zdroj znečištění: Skládky elektronického odpadu

Agbogbloshie, v Accra Ghana, je druhá největší oblast zpracování e - odpadu v Západní Africe. E - odpad, nebo elektronický odpad, je široký termín, který odkazuje na celou řadu elektroniky, včetně ledniček, mikrovlnných trub a televizních přijímačů. Vzhledem k nerovnoměrnému složení těchto materiálů, bezpečná recyklace je složitý proces a vyžaduje vysokou úroveň dovedností.
Ghana ročně doveze kolem 215.000 tun elektronického odpadu ze zahraničí, především ze západní Evropy a sama generuje dalších 129.000 tun e - odpadu každý rok. Předpokládá se, že dovoz elektronického odpadu se do roku 2020 zdvojnásobí. Přibližně polovina tohoto dovozu může být okamžitě využita nebo repasovaná a následně prodána. Zbytek materiálu se recykluje a cenné části se zachrání.
Primární obavou z hlediska veřejného zdraví je spalování obalových plášťů měděných kabelů, aby se zpracovatelé dostali k čisté mědi. Obalové materiály z polystyrenu se používají jako palivo pro otovrené spalovny. Kabely mohou obsahovat celou řadu těžkých kovů, včetně olova. Do určité míry tyto kovy migrují jako částice v kouři, zatímco významná část se ukládá do půdy.

Řeka Citarum, Indonésie

10 nejvíce znečištěných míst na světě

Druh znečištění: Chemické látky, jako je například olovo, kadmium, chrom a pesticidy
Zdroj znečištění: Průmysl

V řece je přítomných celá řada znečišťujících látek a to jak z průmyslových tak z domácích zdrojů. Terénní průzkum prováděný Blacksmith Institutem našel 1000 násobné množství olova v pitné vodě jako je dovoleno podle normy americké Agentury pro ochranu životního prostředí. APN Vědecký časopis v roce 2013 zjistil, že koncentrace hliníku v řece byla 97 ppb, manganu 195 ppb a železa 194 ppb. To vše jsou výrazně vyšší hodnoty než světové průměry, které jsou: hliník 32 ppb, mangan 34 ppb a železo 66 ppb. Mangan v pitné vodě má standardní hodnotu 50 ppb. Voda v řece Citarum má koncentraci manganu, která je téměř čtyřikrát vyšší než doporučená úroveň.

Kalimantan, Indonésie

10 nejvíce znečištěných míst na světě

Druh znečištění: Kadmium, rtuť
Zdroj znečištění: Doly na těžbu zlata

Kalimantan je indonéská část ostrova Borneo a skládá se z pěti provincií. Ve dvou z těchto provincií, Střední a Jižní, drobná / ruční těžba zlata tvoří hlavní zdroj příjmů pro 43.000 lidí. Drtivá většina horníků používá rtuť v procesu těžby zlata. Rtuť tvoří amalgám s koncentrátem zlata a je spálená v základním tavení. Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO) odhaduje, že více než 1000 tun rtuti je uvolňovaných do životního prostředí každý rok v rámci tohoto procesu, což představuje asi 30 procent z antropogenních emisí rtuti.

Delta řeky Niger, Nigérie

10 nejvíce znečištěných míst na světě

Druh znečištění: Olej
Zdroj znečištění: Ropný průmysl

Delta řeky Niger je hustě obydlená oblast, která se rozkládá na asi 70.000 km2 a tvoří téměř 8 % z Nigerijské pevniny. Je silně znečištěná olejem a uhlovodíky, neboť tato oblast byla hlavní součástí ropných operací od konce roku 1950. V letech 1976 a 2001 se stalo téměř 7.000 incidentů zahrnujících ropné skvrny na hladině řeky, kde většina z těchto skvrn nebyla nikdy vyčištěna. V roce 2012 se v deltě vytěžilo 2 miliony barelů ( 320.000 m3) denně. Podzemní vody a půdy byly silně znečištěné, následkem čehož bylo zničeno zemědělství a vodní komunity.

Dzershinsk, Rusko

10 nejvíce znečištěných míst na světě

Druh znečištění: Chemikálie a toxické vedlejší produkty, jako je sarin, VX plyn, olovo a fenoly
Zdroj znečištění: Výroba chemických zbraní

Guinessova kniha rekordů uvádí Dzerzhinsk v Rusku jako nejvíce chemicky znečištěné město na světě. Téměř 300.000 tun chemického odpadu se zde nesprávně zlikvidovalo v letech 1930 až 1998. Ve městě je úmrtnost vyšší než jeho porodnost o 260 procent.

Norilsk, Rusko

10 nejvíce znečištěných míst na světě

Druh znečištění: Znečištění ovzduší, jako jsou jemné škodlivé částice a oxid siřičitý
Zdroj znečištění: Nikl a těžba a zpracování kovů

Norilsk je místo s největší továrnou na zpracování těžkých kovů a koksu na světě. Více než čtyři miliony tun nebezpečných chemikálií je uvolňovaných do atmosféry města každý rok. Je těžké najít alespoň jediný žijící strom do vzdálenosti 30 kilometrů od města.

Černobyl, Ukrajina

10 nejvíce znečištěných míst na světě

Druh znečištění: Radiační
Zdroj znečištění: Jaderná krize

Když se černobylská jaderná elektrárna roztavila v roce 1986, zaslala do vzduchu 100 krát více radioaktivního záření než jaderné bomby, které byly vrženy na Hirošimu a Nagasaki. Tato oblast je stále kontaminovaná a očekává se, že zůstane to tak po tisíce následujících let. 30 kilometrová oblast kolem Černobylu zůstává stále neobyvatelná.

Kabwe, Zambie

10 nejvíce znečištěných míst na světě

Druh znečištění: Kadmium a olovo
Zdroj znečištění: Těžba a zpracování olova

Vysoká hladina olova byla poprvé objevena v Kabwe, Zambie již v roce 1902, ale od tohoto času se udělalo jen velmi málo opatření na ochranu obyvatelstva. U dětí v Zambii byla zjištěna 5 až 10 krát větší koncentrace olova v krvi oproti povolení, které vydala americká Agentura pro ochranu životního prostředí. Přibližně 40 milionů dolarů od Světové banky bylo vyčleněno na podporu čisticího projektu v této oblasti.

Výběr 10 nejvíce znečištěných míst na světě se opírá o několik základních kritérií. Zaprvé, letošní Top 10 seznam si klade za cíl znovu navštívit místa, které byly uvedeny mezi nejvíce znečištěnými v letech 2006 a 2007 a které neudělali žádný významný pokrok, pokud jde o sanaci životního prostředí. Jedná se o Dzerzhinsk a Norilsk v Rusku a Černobyl na Ukrajině i přes velký sanační úsilí, jehož vliv se ale projeví až v následujících letech. Další místa byly vybírány na základě programu pro identifikaci toxických míst (TSIP - Toxic Sites Identification Program), databáze, která byla vyvinuta Blacksmith institutem ve spolupráci s Organizací OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO) a z části podporována financováním ze strany Evropské komise, Asijské rozvojové banky a Světové banky.

10 nejvíce znečištěných míst mají problémy se znečištěním, kterému jsou lidé každodenně vystaveni. Upřednostněny byly znečištěná místa, které lidi ohrožují přímým vdechováním, příjmem potravy nebo kontaktem s kůží. Mezi škodlivé látky patří olovo, kadmium, chrom, oleje, pesticidy, fenoly, rtuť, sarin, radionuklidy a těkavé organické látky (VOC - Volatile Organic Compounds). Rovněž se přihlíželo na místa, kde je ovlivněna velká část populace problémy se znečištěním. Nakonec byla každá znečišťující látka hodnocena na základě její toxicity, karcinogenity a možných zdravotních rizik. Informace z dalších seznamů znečištěných míst, například z americké Agentury ochrany životního prostředí, Světové banky a několika neziskových a nevládních organizací byly také vzaty v úvahu.

Od roku 2007, každoroční zpráva o výskytu toxinů v životním prostředí byla nápomocná při zvyšování povědomí veřejnosti o zdravotních dopadech zdrojů znečištění a v některých případech dokonce donutila odpovědné orgány začít sanační práce na těchto místech. Předchozí zprávy zjistili nejhorší toxické hrozby a nejhorší problémy se znečištěním. Zpráva o zatížení životního prostředí toxiny ukazuje, že zdravotní dopady naměřených průmyslových škodlivin jsou zhruba stejné jako u tří hlavních světových infekčních chorob (AIDS, tuberkulóza a malárie).

Cílem těchto každoročních zpráv není jen poukazovat a identifikovat hlavní zdroje toxického znečištění, ale také navrhovat a objevovat jednoduché a nákladově efektivní řešení. Pro každou znečištěnou oblast se ve zprávě uvádějí možné preventivní kroky spolu s nápravnými řešeními. Navrhovaná řešení nám ukazují několik možností snížení rizika znečištění životního prostředí toxickými látkami. Zveřejňováním těchto opatření tvůrci doufají, že podpoří vlády a odpovědné osoby ke konkrétním činům, aby k výše popisovaným hrozbám docházelo v co nejmenší možné míře. Takové aktivity třeba jednoznačně podpořit, týká se to nás všech.

Celou zprávu - 10 nejvíce znečištěných míst naší planety si můžete přečíst a stáhnout v originálním anglickém znění.

 


Zdroje, fotky:
http://www.kalimantan.com/s/Photos-UNIDO.asp?ReportID=205662&_Title=Deep-holes-present-their-own-dangers
http://www.spiegel.de/international/business/nigerian-farmers-take-on-shell-in-a-dutch-court-a-880159.html
http://homepages.uel.ac.uk/u0905639/index.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/city-of-norilsk-still-tops-pollution-list/439413.html
http://www.earthtimes.org/pollution/chernobyl-25-years/325/
http://theriverwhisperer.blogspot.cz/2012/01/two-terrifying-top-tens-world-pollution.html
http://www.gcint.org/news/worlds-worst-pollution-hazards-report-focuses-10-most-polluted-places
http://www.blacksmithinstitute.org/blog/tag/toxic-sites-identification-program/
http://www.scgh.com/green-news/the-cleanest-and-the-most-polluted-cities/


Komentáře (0)

Diskutovat mohou pouze registrovaní zákazníci.


Na této stránce používáme cookies za účelem její funkčnosti, optimalizace, efektivnějšího oslovování zájemců o naše služby a analýzy návštěvnosti prostřednictvím Google Analytics. Nastavení cookies můžete upravit ve svém prohlížeči. Více informací a úplné poučení naleznete zde.

Souhlasím

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat produkty mezi oblíbené

Přihlásit se